Side-Show var en serie nyproducerade, temporära och performativa konstprojekt som ägde rum i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaved under hösten 2016.

I oktober 2017 kom boken Side-Show – Konsten som deltagande samhällsaktör som gavs ut tillsammans med Konstfrämjandet. Boken sammanfattar projektet samt diskuterar dess kärnfrågor tillsammans med andra aktörer i samtidskonstfältet. Boken finns att köpa genom Konst-ig eller Konstfrämjandet

Medverkande konstnärer i Side-Show:

Om

Side-Show var ett konstprojekt som tagit sitt ursprung från olika specifika sociala sammanhang i de deltagande kommunerna. Från och med hösten 2015 arbetade konstnärerna regelbundet i kommunerna för att ett år senare, under hösten 2016, presentera performativa och situationsspecifika gestaltningar.

Samtidskonsten är mer mobil än någonsin. Inspiration, material och metod är oberoende av en urban konstkontext. De viktiga grundläggande frågorna kring mänskliga förhållanden, rättigheter och relationer finns det material för globalt såväl som lokalt. Konstnärernas research och arbete i Side-Show innebar möten med många olika personer ur civilsamhälle, politik och föreningsliv i kommunerna. Det var de mellanmänskliga mötena  och samtalen som utgjorde grunden och materialet för verken. Dessa samtal kom att bli utgångpunkter för verk som bär fram perspektiv på sociala förhållanden, maktordningar och enskilda livsöden.

Side-Show ställde frågor kring ansvar, fördelning och mötesplatser i samhället vi delar och hur man kan presentera olika berättelser om en ort. Vem får berätta, och hur kan berättelsen reflekteras i andra orter, nationellt eller globalt?

Under 2015 intensifierades offentliga debatter kring samhällets fördelning av resurser i och med en vacklande migrationspolitik när många människor nu flyr till Europeiska länder. Side-Show beaktade den sociala och demografiska förändring som Sverige och Europa genomgår genom lokala perspektiv med fokus på trygghet, tillhörighet och tillgång till gemensamma rum.

Side-Show agerade i det offentliga rummet och intog positioner i samhällsmaskineriet på platser med stor demografisk förändring och i tillverkningsindustriorter i  skiftet mot det postindustriella samhället . De kontextspecifika verken gestaltades i en kommunfullmäktigesal, ett asylboende, en tidigare träindustrilokal, och en kommunal konferensgård. 

De medverkande konstnärerna använde sig av metoder från politisk aktivism, dramaturgi och socialpsykologi bland annat för att undersöka specifika sociala strukturer som ger form till en plats. I sina tvärdisciplinära praktiker använder konstnärerna dialog och deltagande som verktyg för att öppna upp befintliga socio-politiska situationer.

Side-Show utgick från inställningen att en lång period av research i orterna och en direkt kontakt med lokala organisationer, institutioner och privatpersoner är avgörande för den lokala förankring som karaktäriserade projektet. Side-Show arbetade utifrån inställningen att de möten och erfarenheter som äger rum i arbetsprocessen är lika betydelsefulla som den färdiga gestaltningen.

SIDE SHOW  drevs av curatorerna Therese Kellner och Nina Øverli i samarbete med Mike Bode på uppdrag av Region Jönköpings län. Delprojekten utvecklades tillsammans med Eksjö museum (Pia Löfgren), Gislaveds konsthall (Jonas Nilsson), Nässjö konsthall (Lennart Alves) och Vetlanda museum (Thomas Johansson). Side-Show genomfördes med stöd från Region Jönköpings län, Kulturrådet och de deltagande kommunerna Eksjö, Gislaved, Nässjö och Vetlanda. 

Möte med alla medverkande i Side-Show på Konstnärsnämnden, Stockholm, oktober 2015.
Foto: Oscar Poulsen

Bakgrund

Region Jönköpings län arbetar aktivt med att utveckla samtidskonsten i länet. I regionen finns det ett antal ambitiösa konstrum, och Eksjö museum, Vetlanda museum, Nässjö konsthall och Gislaveds konsthall fanns med från idéstadiet av Side-Show.

Under 2014 genomfördes en förstudie i varje kommun av curatorn Therese Kellner och i början av 2015 utvecklades projektets riktning och fyra konstnärsgrupper bjöds in för att utveckla en serie socialt engagerade och performativa konstprojekt i kommunerna.

 

Curatorerna

Nina Øverli är en curator för närvarande baserad i Stockholm. Hennes huvudsakliga intressen ligger i att experimentera med nya sätt att visa konst, och att arbeta med begreppet performativitet och iscensättning för att skapa nya publikupplevelser både i och utanför museer och gallerirum. Hon har tidigare arbetat på IASPIS programmet, Stockholm, Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, Stockholm och på Sprüth Magers och Victoria Miro gallerier i London.

Hon arbetar för närvarande som producent för den svenska konstnärsduon Lundahl & Seitl, och är medlem i HICCUP (Hub for Independent Curators and Creatives United in Production, Stockholm).

Therese Kellner är en curator baserad i Stockholm. Therese vill initiera och möjliggöra situationer där konstnärer kan ställa frågor kring sociala skeenden utanför traditionella strukturer för konstproduktion. Hon vill arbeta med metoder som medverkar till att curatoriella praktiker blir mer samstämmig till samtida konstnärers mobilitet och tvärdisciplinäritet. Hon har tidigare arbetat som assisterande intendent på Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, Stockholm; producent för Mobile Art Production, Stockholm och på Galleri Magnus Karlsson, Stockholm.

Therese är medlem i HICCUP (Hub for Independent Curators and Creatives United in Production, Stockholm).

Foto: Erika Rodin

Samarbeten

Andra samarbeten:

2TYPER

I Side-Shows visuella identitet samarbetar vi med 2typer, som består av Sepidar Hosseini och Moa Schulman. De är formgivare som driver ett normkritiskt forskningsprojekt, BILD-ning. I sina undersökningar angriper de visuell kommunikation ur perspektiv som klass, etnicitet, genus och sexualitet tillsammans med inbjudna gäster. De ställer frågor kring ”god smak” och vem som har rätt till att definiera den. Likt Side-Shows metoder flyttas fokus i BILD-ning bort från en produktorienterad kreativitet.

 

Samarbetet inleddes i maj 2015 när mycket i projektet fortfarande låg på skissbordet. Vi vill att alla som medverkar till ett konstverks upplevelse är införstådda och invigda i projektets tillblivelse från dag ett. Genom att kommunikationen tidigt integreras i den konstnärliga processen kan projektet knytas ihop och agera som en helhet. Samarbetet med 2typer har hjälpt oss att ställa oss frågor kring språk och förmedling som vi inte annars skulle ställa så tidigt i processen.

Mer info:

bild-ning.se
2typer.se

Foto: Inka Lindergård

Press

Här hittar du  Side-Show ‘s pressarkiv.

Pressbilder att ladda ner

Pressbilder_side-show. zip

Kontakt

nina@side-show.se

therese@side-show.se